Strona główna » Pomoc materialna
| A A A
polski english руссҝий
Regulamin
Formularze 2018/2019
Kredyty studenckie
Stypendia ministra
Stypendia dla cudzoziemców
 
POMOC MATERIALNA

STYPENDIA - ZMIANY ORGANIZACYJNE

Od 1 października 2018 r. obowiązki dziekanatów w zakresie pomocy materialnej dla studentów przejmuje Uczelniany Koordynator ds. stypendiów, mgr Krzysztof Łukawski.

Wypełnione wnioski stypendialne oraz wnioski o zapomogi należy składać w pokoju 310  (ul. Mickiewicza 36B) w wyznaczonych godzinach dyżurów lub po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym/telefonicznym.

Terminy składania wniosków:

- o stypendium Rektora dla najlepszych studentów do 20 października 2018 r.

- o  stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych do 31 października 2018 r.


Uczelniany Koordynator ds. stypendiów
mgr Krzysztof Łukawski
pok. 310, III piętro

e-mail: stypendia@ah.edu.pl
tel.: 23 692 97 21 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)

Dyżury w październiku 2018 r.
wtorek: 8:30-10:20,
czwartek: 9:00-14:00,
piątek: 14:30-15:30


W terminach zjazdów - od 1 października 2018 r.:

Cykl I (historia, pedagogika)

godziny dyżurów podane zostaną na początku października

Cykl II (administracja, bezpieczeństwo narodowe, politologia)

sobota: 9:00-15:00, niedziela: 10:00-14:00


 

Wysokość świadczeń pomocy materialnej
 w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:


Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

> za wysoką średnią ocen 400 zł miesięcznie
> za osiągnięcia naukowe lub artystyczne     
400 zł miesięcznie
> za wysokie wyniki sportowe 400 zł miesięcznie


Stypendium socjalne 350 zł miesięcznie
Stypendium socjalne zwiększone z tytułu
zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie
innym niż dom studencki     
650 zł miesięcznie
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych          
450 zł miesięcznie

Zapomogi

> śmierć najbliższego członka rodziny* 
2000 zł
> urodzenie się dziecka studenta          
1000 zł
> pobyt w szpitalu** studenta lub najbliższego członka rodziny          
studenta*
1000 zł
> choroba/wypadek studenta lub najbliższego członka rodziny
studenta*     
200-800 zł
> inne zdarzenia losowe***                  
200-800 zł

____________________________

* za najbliższego członka rodziny studenta uważa się współmałżonka, rodziców studenta i dzieci studenta;
** udokumentowany pobyt w szpitalu powyżej 7 dni;
*** udokumentowane zdarzenia losowe wyżej niesklasyfikowane (pożary, powodzie, awarie, kradzieże itp.).


 Stypendium socjalne -  dokumenty wymagane w roku akademickim 2017/18    

1. Adresaci pomocy materialnej dla studentów

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

 • studentom uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 •  studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje:

 • studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 •  studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 4. zapomogi.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (wynagrodzenie to wynosi 2450,0 zł).

Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3. Warunki ubiegania się o świadczenia

Stypendium socjalne

może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

       W roku akademickim 2017/2018 nie zmienią się ustawowe progi dochodowe, w granicach których rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni.

Określony w uczelni próg dochodu nie może być:

 1. niższy niż 668,2 zł, co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają ustawowo zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
 2. wyższy niż 1051,7 zł, co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym 668,2 zł, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,7 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),
 • § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058),
 • § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238) – w okresie do 31 października 2017 r.
 • art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428) – w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

     Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).

Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

 • pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Zapomogę

może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej


Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.


 

Informacje dotyczące pomocy materialnej można znaleźć również na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/informacje-dla-studentow/